ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

1. Потребителят има право на отказ съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителя (ЗЗП).

2. Като потребител имате право да се откажете от настоящия договор без да посочвате причини за това, в 14-дневен срок. Правото на отказ от договора не е приложимо към хранителни добавки и други потребими хранителни продукти.

3. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

 

За упражняване правото на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.aptekabg.bg или www.aptekabg.com, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

 

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.aptekabg.bg или www.aptekabg.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител  съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

4. Действие на отказа - Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга, чиято актуална цена може да бъде видяна на официалнит сайт на куриерската фирма използвана за доставката на стоките – „Еконт Експрес“ ООД.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

5. За да упражните правото си на отказ, можете да използвате формуляра за отказ, посочен по-долу, или да заявите недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.